بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری با تکیه بر رویه قضائی
18 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : عباس علیزاده افشار