سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
اداره کل آموزش روحانیون قم 
مدرس 
 
 
شرح وظایف قاضی ناظر زندان 
تدریس 
اداره کل آموزش قضات تهران 
مدرس 
 
 
کاربرد فقه در قضا